จ.แม่ฮ่องสอน

posted on 25 Aug 2009 16:50 by gufern in knowlege

จ.แม่ฮ่องสอน

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
รูปช้างเล่นนํ้า

คําขวัญประจําจังหวัด
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า
ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม
ลือนามถิ่นบัวตอง

ความหมายของตราประจำจังหวัด
รูปช้างในท้องน้ำ หมายถึงการฝึกช้างป่าให้รู้จัก
การบังคับบัญชาในการรบ และงานด้านต่าง ๆ
นับเป็นความเชี่ยวชาญของชาวเมือง มาแต่โบราณ

จ.นครพนม

posted on 25 Aug 2009 16:49 by gufern in knowlege

จ.นครพนม

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
รูปพระธาตุพนม

คําขวัญประจําจังหวัด
พระธาตุพนมลํ้าค่า
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท
เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

ความหมายของตราประจำจังหวัด
จังหวัดนี้ เคยเป็นราชธานี ของแคว้น ศรีโครตบูรณ์หลวง
มีปูชนียสถาน ที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวนครพนม
นับถือมา แต่โบราณ คือ พระธาตุพนม จึงใช้ รูปองค์
พระธาตุนั้น เป็นตราจังหวัด นครพนม เป็นเมือง หน้าด่าน
และชุมทาง สำคัญ ทั้งทางบก และทางน้ำ มาแต่โบราณ

จ.สกลนคร

posted on 25 Aug 2009 16:49 by gufern in knowlege

จ.สกลนคร

 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
รูปพระธาตุเชิงชุม มีหนองหานอยู่เบื้องหลัง


คำขวัญประจําจังหวัด
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตําหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ความหมายของตราประจำจังหวัด
รูปเจดีย์คือพระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถาน คู่บ้าน
คู่เมือง มาแต่โบราณ เพราะเชื่อกันว่า เจดีย์นี้ก่อขึ้น
สวมรอยพระบาท ของพระบาท ของพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ ในภัทรกัปนี้ คือ พระพุทธเจ้า กกุสันธะ
โกนาคมนะ กัสสปะและ โคตมะ นัยว่า พระศรีอาริย
เมตไตรย พระพุทธเจ้า มาตรัสรู้ ในอนาคต ก็จะทรงมา
ประทับ รอยพระบาทไว้ ณ ที่นี้ด้วย ตัวพระธาต
ุ ตั้งอยู่บนเนินในวัด พระธาตุเชิงชุม ข้างในทึบสร้าง
ด้วยศิลาแลง และศิลาทราย ชื่อเก่า ของเมืองนี้คือ
หนองหาน และสกลทวาปี เพิ่งเปลี่ยนมา ใช้ชื่อใน
ปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2381