จ.อุตรดิตถ์

posted on 04 Sep 2009 14:57 by gufern in knowlege

จ.อุตรดิตถ์ 

 

สัญลักษณ์ประจําจังหวัด
รูปพระแท่นศิลาอาสน์ในพระมณฑป

คําขวัญประจําจังหวัด
แหล่งเหล็กนํ้าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ดวงตราเป็นรูปแท่นมีมณฑปครอบ หมายถึงพระแท่น
ศิลาอาสน์ ซึ่งชาวเมืองในสมัยนั้นได้สร้างไว้ เป็นพุทธ
บูชาเพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จ.สุโขทัย

posted on 30 Aug 2009 10:38 by gufern in knowlege

จ.สุโขทัย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ประทับบนพระแท่นมนังคศิลา


คําขวัญประจําจังหวัด
ถิ่นกําเนิดอักษรไทยงานใหญ่
ลอยกระทงมั่นคงพุทธศาสนา
พระแม่ย่ามี่งเมือง อดีตรุ่งเรืองคือ เมืองสุโขทัย


ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงค์
สุโขทัยทรงประทับบนแท่นมนังคศิลาปกครองไพร่ฟ้าข้า
แผ่นดินให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและทรงบริหารราช
อาณาจักรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดระยะหนึ่งในอดีต
พงศาวดารเหนือและโยนกกล่างว่า พญาพาลีราชเป็นผู้สร้างและ
ครองเมืองนี้อยู่เมื่อพ.ศ. 1043 เมือง สุโขทัย เคยเป็นราชธานี
ของไทย อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1800-1890

จ.ตาก

posted on 25 Aug 2009 16:51 by gufern in knowlege

จ.ตากสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
ภาพสมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง
และทรงหลั่งนํ้าทักษิโณทกเหนือแผ่นดิน


คําขวัญประจําจังหวัด
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกล เมืองไม้และป่างาม

ความหมายของตราประจำจังหวัด
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างต้น หลั่งน้ำ
ทักษิโณทกเหนือ แผ่นดิน ประกาศอิสรภาพไม่ยอม
ขึ้นกับเมืองอังวะ จังหวัดนี้เป็นด่าน แรกที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงช้างยกกองทัพกลับเข้าถึงราชอาณาจักรไทย